Гражданнар мөрәҗәгатьләре белән эшләүче бүлекчә

Гомуми бүлек

Гомуми бүлек җитәкчесе - Хайдәрова Лилия Габитян кызы

 

Контактлар өчен 

Адрес: 23740, Актаныш авылы, Ленин проспекты, 17нче йорт

Телефон(факс): (85552) 3-44-14

Е-mail:  Mail.Aktanish@tatar.ru

 

Вазыйфалар

1. Эш башкаруны оештыра, эш башкаруны рациональ урнаштыру буенча чаралар эшли һәм кертә, эш башкару кагыйдәләрен, эш башкаруның бердәм дәүләт системасы таләпләрен үтәүне контрольдә тота.

2. Район Башкарма комитетының структур бүлекчәләре, район башлыгы, Башкарма комитет җитәкчесе, аның урынбасарларының документларының, гомуми бүлек компетенциясенә кергән мәсьәләләр буенча үтәлешен контрольдә тотуны тәэмин итә. Югарыдагы органнарның кергән актларын үтәү срокларын үтәүне контрольдә тота.

3. Билгеләнгән тәртиптә кызыксынган хезмәтләрне, Башкарма комитетның структур бүлекчәләрен, предприятие, учреждениеләр, оешмалар, вазыйфаи затларның игътибарына карарлар, күрсәтмәләр, хатлар җиткерә, таныкланган күчермәләрне, өземтәләрне һәм аларның запрослары буенча белешмәләрне бирә.

4. Район Башкарма комитетының эш номенклатурасы проектын төзи, аны билгеләнгән тәртиптә раслауга тәкъдим итә, эшләр номенклатурасына туры китереп, үз эшләрен оештыра.

5. Эш башкару белән тәмамланган эшләрне билгеләнгән срок эчендә рәсмиләштерә, исәпкә алып бара, аларны гамәлдәге Кагыйдәләр нигезендә архивка тапшыра.

6. Муниципаль район Башкарма комитеты эшчәнлеген документлар белән тәэмин итүне оештыра.

7. Муниципаль район Башкарма комитеты карарларын һәм күрсәтмәләрен оештыру-техник әзерләүне тәэмин итә (проектларны әзерләү, хокук язуын тикшерү, бастырып чыгару).

8. Башкарма комитет бүлекләрен канцелярия товарлары белән тәэмин итүне оештыра.

9. Муниципаль район башлыгы, Башкарма комитет җитәкчесе исеменнән килгән хатларны килештерә.

10. Муниципаль район башлыгы, Башкарма комитет җитәкчесе чыгарган карарларны, күрсәтмәләрне терки һәм саклауны тәэмин итә.

11. Муниципаль район Советы һәм Башкарма комитеты тарафыннан төзелгән килешүләр, килешүләр теркәлә.

12. Электрон документ әйләнеше системасында эшләү мәсьәләләре буенча консультатив ярдәм күрсәтә, район Башкарма комитеты бүлекләренә караган хезмәтләрдә эш башкаруны алып бару эшендә методик ярдәм күрсәтә.

13. Район башлыгы, Башкарма комитет җитәкчесе адресына кергән хәбәрчене терки.

14. Гражданнарның язмача мөрәҗәгатьләрен кабул итә һәм терки, җавапларның үз вакытында бирелүен контрольдә тота.

 

Соңгы яңарту: 2021 елның 15 ноябре, 10:50

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International